بازسازی خانه

بازسازی خانه کلمه ای تخصصی است که امروزه آن ها را در مشاورین املاک وفامیل وهرکجا که صحبت از خانه و مسکن باشد بیشتراز گذشته می شنویم.

بازسازی خانه

ولی شاید بپرسید چرا بازسازی ساختمان پررنگ ترازگذشته شده وهمجا حرف آن است؟

گروه بازسازی ساختمان پارسه پاسخ آن را با دودهه تجربه ارزشمند درزمینه بازسازی خانه های قدیمی درتهران اینطوربیان می کند:

همانطورکه مستحضرهستید ساختمان ها وآپارتمان های مختلف با قدوقامت کوچک وبزرگ زیادی سال های گذشته درتهران ودیگرشهرها باهزینه های بالا درزمان خود ساخته شده است که درسطح شهرها بفورشاهد آن ها هستیم وهرکدام ازآنها محل زندگی چندین خانواده با شرایط متفاوت مالی و فرهنگی واجتماعی متفاوت هستند وسن وظاهر بنا شاید فکرتخریب ونوسازی آن رادر ذهن هررهگذروبیننده ای ایجاد کند.ولی نکته مهم  اینست شرایط مالی وزمانی مناسب برای تخریب ونوسازی ساختمان همه افراد  دریک نقطه زمانی معین یکباره فراهم نمی شود وگاها مخالفت وعدم آمادگی حتی یک همسایه باعث ازدست رفتن فرصت مناسب برای اجرای تخریب ونوسازی دیگر همسایگان موافق می شود ودیگرآنها نتوانند نهایت بهره ازفرصت مناسب بدست امده راببرند و دراین حالت اهمیت نگهداری واستفاده بهینه ازفضای موجود باعث می شود هرشخص بفکر بازسازی آپارتمان و واحدشخصی خودشود.

ازدیگرعوامل بازسازی ساختمان بجای تخریب وبازسازی ساختمان اصول و قوانین شهرداری ها است که مهمترین آن عدم تامین پارکینگ ماشین با پهنه تعیین شده ملک ویا مساحت  فعلی ملک وموقعیت مکانی ومحل قرارگیری آن وکاربری آن و…وعدم تطابق با اصول شهرسازی مدرن است که دراینصورت توجیه اقتصادی اینگونه ساختمان ها معدل لازم برای هزینه کرد ساخت وسازرا ندارد ویکی دیگر ازنکات کلیدی ومهم هزینه های بالای ساخت وسازاست که برای همه افرادامکانپذیرنیست.

تمامی عوامل فوق ازدلایل روی آوردن به بازسازی ساختمان است. ودرچنین شرایطی بحث بازسازی ساختمان وبازسازی خانه های قدیمی است که پیشرو خواهد بود که امروزه بیشتر شنیده می شود.

سوال بعدی این است که چگونه باید بازسازی ساختمان و خانه را انجام دهیم؟

همچنین اطلاع ازمیزان هزینه بازسازی ساختمان وبراورد هزینه ساختمان جهت تامین مالی آن گزینه بعدی است که مطرح می شود وگزینه بعدی هم مدت زمان بازسازی ساختمان است .

بعدازروشن شدن پاسخ سوالات بالاباید بدانیم کدام شرکت بازسازی ساختمان می تواند بهترین طراحی داخلی وکیفیت اجرا را با مناسب ترین قیمت برای ما به ارمغان بیاورد؟

تمامی اینها بخشی از سوالاتی هستند که درذهن مشتری شکل می گیرد وقبل ازپاسخ به آن  باید به نکات زیرتوجه دقیق وکافی داشت

همانطورکه مطلع هستید دیگربازسازی ساختمان مانند گذشته بصورت سنتی وبدون طراحی داخلی ورعایت اصول مهندسی ومعماری صورت نمی گیرد چراکه تنوع وگستردگی متریال های لوکس ساختمانی وقیمت های آن ودرنظرگرفتن هزینه های اجرای آن از یکسوواهمیت مدیریت هزینه کردها دربازسازی اصولی ساختمان ازسوی دیگراین اجازه راعملا به گروه حرفه ای بازسازی ساختمان نمی دهد.

آیا خودمان می توانیم بازسازی خانه را انجام دهیم؟

پاسخ ناگفته روشن است: شاید بتوانید بازسازی ساختمان و خانه خود راشروع کنید وجلو ببرید ولی مهم نتیجه پایانی وکیفیت خروجی کاراست که آیا با توجه به هزینه های اجرایی ودرنظرگرفتن قیمت مصالح ساختمانی که درپروسه بازسازی خانه صرف می شود موفق به خلق فضای ایده آل وبا کیفیت اجرایی بالا که درذهن شما بود خواهید شد؟

آیا میتوانید تمامی تناسب وهماهنگی عناصروهارمونی رنگها رادرنظربگیرید وبا رعایت اصول و نکات بازسازی ساختمان و… آنرا بدرستی اجراکنید؟

ایا تجربه وتخصص کافی درمدیریت ونظارت پروژه رادارید؟

آیا توان وحوصله سروکله زدن با کارگران ساختمانی مختلف ونحوه تعامل با آنها رادارید؟

 آیا شناخت کافی ازمصالح ساختمانی نوین وجایگزین موجود دربازار جهت کاهش زمان بازسازی ساختمان وکاهش هزینه های اجرایی را دارید؟  

وقتی سوالات فوق مطرح می شود نیازبه گروه تخصصی وحرفه ای بازسازی ساختمان بخوبی احساس و مطرح می شود.

 شرکت بازسازی ساختمان پارسه می تواند تمام مشکلات وموانع رابا تجربه وتخصص  حاصله خود به راحتی حل کند و درقبال ان هزینه ای دریافت کند ولی شاید هزینه نظارت بازسازی ساختمان دراین قسمت ذهن شمارا درگیرکند ولی فراموش نکنید کیفیت دراجرا حاصل تجربه وتخصص ماست ومدیریت هزینه کردها و خروجی وفاینال کارهزینه نظارت دراجرا یک شرکت بازسازی را پوشش می دهد ودیگرنباید نگران آن بود ضمن انکه ساختمانی مهندسی ساز ومنطبق با اصول مهندسی ومعماری روزخواهید داشت که می توانید سالهای سال ازداشتن فضای آن لذت ببرید.