فرم استخدام

گروه بازسازی ساختمان پارسه از مهندسین معمارو نیروهای متخصص وباتجربه ساختمانی جهت همکاری دعوت بعمل می آورد لذا با تکمیل فرم وارسال رزومه آمادگی خودرا اعلام بفرمایید.